Kind In Speech Therapy

LOGOPEDIE

Kinderen, jongeren & volwassenen

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn de basis voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Hulpverlening voor stoornissen in deze gebieden is dan ook enorm belangrijk. Preventie, onderzoek en behandeling. Deze 3 kernwoorden zijn de basis van het paramedisch beroep logopedie.

 
veer 5

LEERMOEILIJKHEDEN

De ontwikkeling van lezen, schrijven en rekenen verloopt niet bij elk kind even vlot. Sommige
kinderen ondervinden hierbij kleine of grote moeilijkheden. Na een onderzoek en overleg met
de ouders en de school wordt een behandelplan opgesteld om het kind maximaal te
ondersteunen in zijn of haar moeilijkheden en de achterstand ten opzichte
van leeftijdsgenootjes in te halen of te beperken. Indien de problemen hardnekkig zijn kan er
een diagnose van dyslexie, dyscalculie of dysorthografie worden gesteld.

veer 3

TAALPROBLEMEN

Het verwerven van je moedertaal lijkt vanzelfsprekend, maar sommige kinderen vertonen
hierbij problemen die zich al op heel jonge leeftijd kunnen voordoen. Ook kinderen die
meertalig worden opgevoegd kunnen problemen ondervinden tijdens hun taalontwikkeling.
Alarmsignalen die ons doen denken aan een taalprobleem zijn: niet kunnen nazeggen van wat
er gezegd wordt, uiten van te korte zinnetjes voor hun leeftijd, opdrachten niet goed
begrijpen, zich moeilijker kunnen uitdrukken of ongestructureerd/chaotisch vertellen van een
verhaal,…
Bij een talige problematiek is het steeds belangrijk een Neus-Keel-Oorarts te raadplegen om
het gehoor na te kijken. Dit is nodig om eventuele lichamelijke problemen, die de
taalachterstand kunnen verklaren, uit te sluiten. Ook dient men een IQ-test te laten afnemen
zodat men kan nagaan of het taalprobleem te wijten is aan de gevolgen van een verlaagde
intelligentie. Na het afnemen van een taaltest om het taalniveau te bepalen kan de
logopedische therapie (uitbreiden van de woordenschat, van grammaticaal correcte zinnen,
verhaalopbouw…) worden opgestart.

Feather 1

SPRAAKPROBLEMEN

Het verwerven van de verschillende spraakklanken kan soms moeilijk verlopen. Zo hebben
bepaalde personen moeilijkheden met de motorische productie van één of meerdere
spraakklanken (fonetisch articulatieprobleem). Bij anderen is het correct gebruik van de
verschillende klanken om een woord te vormen verstoord (fonologisch probleem). Beide
problemen worden op een verschillende manier door de logopedist behandeld. In
samenwerking met de cliënt, de ouders en de therapeut gaan we aan de slag om zo snel
mogelijk tot een goede verstaanbaarheid te komen. Ook volwassenen kunnen hiervoor bij ons
terecht.

veer 6

STEMPROBLEMEN

Stemproblemen kunnen veroorzaakt worden door foutief stemgebruik en/of door de
aanwezigheid van een organisch letsel (stembandknobbels, cystes,
stembandverlammingen,…). Een stemprobleem kan gekenmerkt worden door heesheid, een
schorre stem, keelpijn, een te hoge of lage stem, een te zachte of luide stem, het gevoel van
een krop in de keel of sommigen kunnen op het einde van de dag amper nog iets zeggen.

Tijdens de stemtherapie gaan we samen aan het werk om met gerichte stemoefeningen en het
wijzigen van gedragspatronen de meest optimale stemkwaliteit te bekomen.
Alvorens we starten met therapie raden we aan een NKO-arts te raadplegen zodat dat we via
objectieve beeldvorming naar de stembanden kunnen kijken.

veer 4

AFWIJKEND MONDGEDRAG

OMFT staat voor oromyofunctionele therapie. Deze therapie richt zich op het herstellen van
een verstoord evenwicht in het functioneren van de mondspieren. Voorbeelden van deze
afwijkende mondfuncties zijn duim-, vinger- en/of speenzuigen, open mondgedrag, afwijkende
tongligging in rust, infantiel slikken,… Deze gewoonten kunnen een negatieve invloed hebben
op het gebit. Therapie zal gericht zijn op het afleren van de afwijkende gewoonten en het
aanleren van een correcte tongplaatsing in rust, tijdens het slikken en tijdens het spreken.

 

ONZE LOGOPEDISTEN

foto's nemen

ELINE VERMEULEN

Logopedist